Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Naam en Doelstelling

De vereniging draagt de naam Dionysos en is gevestigd in Denekamp De vereniging is opgericht op 9 januari 2002 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. De vereniging Dionysos heeft ten doel op een leuke en gezellige manier het actief hardlopen te bevorderen in de ruimste zin, o.a door het opzetten en verzorgen van wedstrijden en trainingen.

 

Artikel 2: Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december

 

Artikel 3: Lidmaatschap

 • 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit van het bestuur, op grond van een schriftelijke aanmelding van het lid
 • 2. Het lidmaatschap is persoonlijk
 • 3. Men kan lid worden vanaf 16 jaar
 • 4. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de ledenvergadering
 • 5. De kosten voor een wedstrijdlicentie van de Atletiek Unie zijn voor de leden zelf en worden bij de incasso in rekening gebracht
 • 6. Het lid is gehouden de contributie jaarlijks te voldoen middels automatische incasso
 • 7. De leden zijn verplicht om een door de algemene ledenvergadering voorgeschreven clubkleding aan te schaffen.
 • 8. Tijdens het lopen van wedstrijden draagt men clubkleding, tenzij het bestuur anders beslist
 • 9. Het lidmaatschap eindigt door:
 • Opzegging voor 1 december bij het secretariaat voorafgaand aan het contributiejaar. Bij opzegging loopt het lidmaatschap automatisch door t/m 31 december van dat jaar.
 • Royement. Een besluit tot royement kan door het bestuur worden genomen op grond van het feit dat een lid het huishoudelijk reglement, de op hem rustende verplichting niet aankomt, zijn gedragingen de goede naam van de vereniging in gevaar brengt of om andere redenen de voorzetting van het lidmaatschap niet gewenst is. Door een royement verliest een lid alle aan zijn lidmaatschap verbonden rechten, doch blijft wel aansprakelijk voor alle vorderingen
 • Indien het bestuur besluit meer dan 1/5 deel van de leden te royeren dan dient instemming van de algemene ledenvergadering plaats te vinden
 • Overlijden
 • 10. Deelname Landgoed Twente Marathon
 • Leden van Dionysos zijn uitgesloten van deelname aan de Landgoed Twente Marathon tenzij de organisatie anders beslist.
 • Iemand die zijn lidmaatschap van Dionysos opzegt is het daaropvolgende jaar uitgesloten van deelname aan de Landgoed Twente Marathon
 • Als iemand een startbewijs heeft van de Landgoed Twente Marathon ben je uitgesloten van deelname aan de beginnerscursus van dat jaar en kan men geen gebruik maken van de faciliteiten en trainingen van Dionysos
 • In geval van overtreding kan het startbewijs worden geweigerd zonder restitutie van het inschrijfgeld

 

Artikel 4: Het bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minsten 5 personen, waaronder de voorzitter, de secretaris en de penningmeester

Een bestuurslid wordt benoemd door een aanbeveling aan de algemene ledenvergadering. Aspirant-bestuursleden worden voorafgaand aan de algemene ledenvergadering medegedeeld. Aanbeveling van nieuwe bestuursleden kan ook plaatsvinden door 5 of meer leden. Zij moeten dit voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur indienen. Een aanbeveling heeft een bindend karakter als tenminste 2/3 van de aanwezige leden bij de algemene ledenvergadering hiermee in kan stemmen. Het bestuur beheert de bezittingen en geldmiddelen van de vereniging. Zij dragen zorg voor de nalevering van de Statuten en het huishoudelijk reglement en voor uitvoering van de genomen besluiten. Zij zijn bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten. Overeenkomsten met een geldelijk karakter boven de €1000,- dienen aan de algemene ledenvergadering voorgelegd te worden.

In de bestuursvergadering kan ieder bestuurslid 1 stem uitbrengen. Geldige bestuursbesluiten kunnen slechts genomen worden, indien een meerderheid van de bestuursleden op de vergadering aanwezig is. Een voorstel is aangenomen indien een meerderheid van de aanwezigen voor het voorstel stemt. Bij een gelijk aantal stemmen in de stem van de voorzitten beslissend.

A. De voorzitter:
De voorzitter draagt er zorg voor dat de nodige bestuur- en ledenvergaderingen wordt belegd en leidt alle vergaderingen

B. De secretaris:
De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij notuleert de vergaderingen en brengt verslag uit aan de jaarlijkse ledenvergadering over de bestuurlijk aangelegenheden van het voorgaande jaar. De secretaris houdt het ledenbestand bij, en voert de correspondentie van de vereniging voor zover niet aan andere bestuursleden is opgedragen

C. De penningmeester:
De penningmeester is belast met het beheren van de financiële zaken van de vereniging. De verantwoordelijkheid voor dit beheer ligt bij het gehele bestuur. Hij brengt een verslag uit aan de jaarlijkse ledenvergadering over het gevoerde financiële beleid. De penningsmeester is verantwoordelijk voor het innen van de contributie en bijdragen, en voor de betaling welke de vereniging schuldig is. Hij moet altijd inzage kunnen geven aan de kascommissie, indien men dit wenst.

Aftreden functionarissen
Het bestuurslidmaatschap eindigt door:

 1. Het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging
 2. Door bedanken
 3. Door periodiek aftreden. Elke 3 jaar treedt men af
 4. Door schorsing gevolgd door ontslag op grond van een besluit van de algemene ledenvergadering

Een bestuurslid is terstond herkiesbaar.

 

Artikel 5: de ledenvergadering

De vereniging kent de jaarlijkse ledenvergadering en eventuele extra ledenvergaderingen. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of dienst plaatsvervanger

Datum, tijd en plaats wordt door het bestuur vastgesteld. De secretaris stelt de leden hiervan op de hoogte, schriftelijk of per mail, onder vermelding van de te behandelen agendapunten. De ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden en begunstigers. Tijdens de ledenvergadering worden besluiten genomen op basis van meerderheid van de door de leden uitgebrachte stemmen. Over zaken die personen aangaat wordt schriftelijk door de leden gestemd. Van de jaarlijkse ledenvergadering worden notulen gemaakt door secretaris of diens plaatsvervanger. De notulen worden schriftelijk of per mail ter kennis gebracht aan de leden. Het bestuur is verplicht een extra ledenvergadering bijeen te roepen op verzoek van de stemgerechtigde leden die 110 deel van het actuele ledenbestand van de vereniging vertegenwoordigen.

 

Artikel 6: Financiële zaken

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies en bijdragen van begunstigers. De penningmeester brengt in de jaarlijkse ledenvergadering verslag uit over het gevoerde financiële beleid en stelt samen met het bestuur de begroting op voor het daaropvolgende verenigingsjaar. Op de ledenvergadering worden jaarlijks 2 personen aangewezen die minimaal 1x per jaar de kas en de bescheiden van de vereniging controleert, de kascommissie. Zij zijn geen lid van het bestuur. Zij doen verslag aan de algemene ledenvergadering van hun bevindingen.

 

Artikel 7: Gedragsregels

De leiding van de training is in handen van de trainer of degene die daar voor aanvang van de training voor aangewezen is. Ieder lid loopt op eigen verantwoording bij de vereniging.

 

Artikel 8: Verzekering

Voor de loopgroep is een wettelijk aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het is aan de leden om individueel een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

 

Artikel 9: Slotbepalingen

In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van het huishoudelijk reglement, evenals alle verdere wettige vastgestelde en bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen. Het vaststellen en wijzigingen van dit Huishoudelijk Reglement geschiedt door de jaarlijkse ledenvergadering op basis van meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 22 Februari 2016,

De secretaris, H. Mensink
De voorzitter, J. Kolner